วันพุธ, 28 มิถุนายน, 2017
ไทยไดเร็คทอรี่พลัส

อ.ต.ก. จัดงานใหญ่ “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ จังหวัดเพชรบุรี”

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายกมลวิศว์  แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมกับสหกรณ์บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี จำกัด ร่วมเปิดงาน ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี”  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพ พืช ผัก ผลไม้ กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าเกษตรอินทรีย์  ให้เกิดเป็นตลาดสินค้าสำหรับเกษตรกร เป็นตลาดที่จำหน่ายโดยเกษตรกร ณ บริเวณสหกรณ์บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ADVERTISEMENT

About ทีวีดิจิตอลไทย