Follow my blog with Bloglovin
Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปิด 9 รายชื่อ “วิศวจุฬาดีเด่น” ประจำปี 2560

เปิด 9 รายชื่อ “วิศวจุฬาดีเด่น” ประจำปี 2560

[Advertisement]

เปิด 9 รายชื่อ “วิศวจุฬาดีเด่น” ประจำปี 2560 

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงานมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 แก่นิสิตเก่าและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีผลงานโดดเด่น ที่สำคัญยังประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ให้สมกับที่เป็นบัณฑิตจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานร่วม 104 ปี

นายสรัญ  รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตเลียมชั้นปลาย  บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่า วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “งานนี้จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูความดีศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2532ปีนี้เป็นครั้งที่ 15 แล้ว  คณะกรรมการคัดสรรจะดูในทุกๆมิติและกระจายให้ทั่วทุกรุ่น เน้นเรื่องคุณงามความดีที่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงานในองค์กร รุ่นน้องที่คณะฯ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป”

ซึ่งผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “วิศวจุฬาดีเด่น”  ครั้งที่ 15  ประจำปี พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 9 ท่านด้วยกัน ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ผู้บริหารประจำสำนักงานอธิการบดี งานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งมีผลงานด้านงานวิจัย งานแปล และผลงานด้านวิชาการอื่น ๆ มากมาย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีโลหะ

ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช ที่ปรึกษากรรมการบริษัทและอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งนายกกิตติคุณของสมาคมแช่เยือกแข็งไทย  ซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องการฟ้องร้อง Anti-dumping กุ้งไทยในสหรัฐฯ วิเคราะห์สารตกค้างไนโตรฟูแรนของ European Union จนปัญหาลุล่วงไปด้วยดี

นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งควบตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงานและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2559 กับผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคพาร์กินสัน

นายสรรพัชญ์ รัตคาม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากงาน SET Awards 2016

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารที่พลิกฟื้นบริษัทจากการขาดทุนสู่บริษัทที่ทำกำไรและเติบโตอย่างมั่นคง ขณะเดียวกันก็ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมจนได้รับรางวัลมากมาย อาทิโล่รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสำหรับผลงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจาก วสท. และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชนทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่จนทำให้ พีทีที โกลบอล ได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เช่น รางวัล Best Managed Company-Oil Chemicals/ Petrochemicals in Asia ประจำปี 2558 จากสถาบัน EUROMONEY

นายศิวะ มหาสันทนะ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งริเริ่มโครงการ Good to Great และ INSEE Power ที่โรงงานสระบุรี ทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม จนทำให้โรงงานสระบุรีได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

นายธีรนันท์ ศรีหงส์  อดีต กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) การเงิน ซึ่งมีส่วนร่วมสำคัญในการผลักดันงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทำให้ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารเดียวในภูมิภาค ASEAN ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Index นอกจากนั้นยังทำงานเพื่อสังคมมากมาย อาทิ เป็นตำแหน่งกรรมการสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นคณะกรรมการจัดงาน วิศวฯ 100 ปี เมื่อ พ.ศ. 2556 ด้วย

อย่างไรก็ตาม นายสรัญ  รังคสิริ นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ ได้ฝากข้อคิดถึงนิสิตปัจจุบันว่า “มีคนบอกว่าวิศวกรทำได้ทุกอย่าง จริงๆแล้วเราถูกฝึกมาให้เป็นคนแก้ไขปัญหา มองอะไรแบบยาวๆ เพราะฉะนั้นเมื่อไปทำงานอะไรหรือส่วนไหนก็ตาม ขอให้นำวิธีคิดแบบนี้ไปใช้ในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร  ที่สำคัญขอให้นำวิชาชีพวิศวกรรมไปพัฒนาประเทศ ให้สมกับที่เป็นนักคิด นักสร้าง ไม่หยุดยั้งที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้สถาบัน ทำคุณงามความดีเพื่อประเทศชาติ” สำหรับพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2560 นั้น จะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธีนี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

About admin

Check Also

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

[Advertisement] เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิชิต อรุณพัลลภ  (แถวหน้า:ที่ 8 จากซ้าย) นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้นำทีมคณะกรรมการสมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 การประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปีที่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสามัญ,สมาชิกวิสามัญ ก. และสมาชิกวิสามัญ ข. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *